Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Penzionu U Jezu

 1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen VOP) jsou platné a účinné od 13.03.2024 a tvoří nedílnou součást každé smlouvy o ubytování uzavřené s Vámi. Případné změny smlouvy o ubytování mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran, pokud si strany nesjednají jinak. Za písemnou formu se pro tyto účely považuje také e-mailová komunikace mezi námi a Vámi. Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Smlouvy o ubytování jsou uzavírány v českém jazyce. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi smluvní dokumentace, má přednost české znění.

1.2. Smluvními stranami jsou 

Rostislav Vladař, Švermova 183 Lahošť 41725, IČO: 44233388 , nezapsána v obchodním rejstříku jako provozovatel Penzionu U Jezu (dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

1.3. Službami provozovatele jsou rekreační nebo služební pobyty (ubytování v penzionu) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení pobytu zaslané ze strany provozovatele, které obdrží klient po potvrzení rezervace.

1.4. Penzion je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě uzavřené smlouvy o ubytování. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky po zaplacení případně požadované zálohy. Rezervační a objednávkový formulář obsahuje vždy informace o vás a objednávané službě. Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Klient se v této souvislosti zavazuje poskytnout pravdivé a úplné údaje; poskytovatel nemá povinnost akceptovat následné změny či doplnění takto uvedených údajů. Klient tímto bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel takto získané údaje bude dále využívat v souladu se zákonem. Využíváním poskytovaných služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto VOP.

1.5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který objednává služby v zastoupení třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů o konečném příjemci služeb.

 1. Časové vymezení

Smlouva o ubytování se uzavírá na předem určený nepřetržitý časový úsek vymezený v rezervační smlouvě. Klient je povinen nastoupit k ubytování ne dříve než v 15 hodin prvního dne uvedeného ve smlouvě, pokud se nedohodne s provozovatelem jinak. Klient je povinen ukončit ubytování (opustit pokoj) nejpozději v 11 hodin posledního dne uvedeného ve smlouvě, pokud se s provozovatelem nedohodne jinak.

 1. Objednání pobytu

Klient si může objednat pobyt elektronicky na internetové stránce www.privatujezu.cz nebo e-mailem: pensionujezu@seznam.cz. V případě elektronické objednávky se provozovatel zavazuje vyrozumět klienta nejpozději do 48 hodin o akceptaci jeho pobytu a vystavit mu potřebné dokumenty. Klient si může objednat pobyt elektronicky také na internetových stránkách našich obchodních partnerů. V případě rozdílů nebo rozporů mezi našimi podmínkami a podmínkami našich obchodních partnerů platí, že naše obchodní podmínky mají přednost.

 1. Cena pobytu

Cena služeb je uvedena na webových stránkách provozovatele. Provozovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Provozovatel se zavazuje uhradit všechny související daně a poplatky. Výsledná cena pobytu vychází z aktuálního ceníku služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. "vyšší moci".

 1. Platební podmínky

6.1. Klient souhlasí, že okamžikem potvrzení rezervace dojde k zablokování odpovídající částky na jeho kreditní kartě, pokud nejsou dohodnuty jiné platební podmínky. Podmínky rezervace jsou součástí smlouvy o rezervaci. Pokud klient nezruší pobyt ve stanoveném termínu, bude poplatek za první noc fakturován v plné výši nebo jinak podle stanovených podmínek v rezervačním formuláři.

6.2. Pokud se provozovatel a klient dohodnou na jiném způsobu platby, bude to uvedeno písemně v rámci elektronické komunikace. V případě platby bankovním převodem může její zpoždění vést ke zrušení rezervace.

 1. 3. Pokud Klient zruší rezervaci méně než dva dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100 % z celkové ceny pobytu.
 2. Povinnosti klienta

7.1. Poskytnout provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit objednávku pobytu a poskytnout provozovateli nezbytné údaje.

V souladu se zákonem č. 326/ 1999 Sb., o pobytu cizinců provozovatel musí vést domovní knihu, do které zapisuje osobní údaje zahraničních hostů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo víza, pokud je uvedeno v cestovním dokladu, počátek a konec ubytování, účel pobytu, adresu trvalého bydliště v zahraničí, adresu pobytu v ČR, pokud ji cizinec má, podpis na předepsaném přihlašovacím tiskopisu A6 ŘSCP č. 4/2015.

V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, provozovatel musí vést evidenční knihu, do které zapisuje osobní údaje hostů v rozsahu: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, počátek a konec ubytování, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu hosta.

Pokud klient odmítne poskytnout údaje uvedené shora, které je poskytovatel ze zákona shromažďovat, poskytovatel může od smlouvy odstoupit.

7.3. Klient je povinen řídit se ubytovacím řádem provozovatele v bodech níže uvedených:

 • V penzionu je zakázáno kouřit. V případě porušení tohoto zákazu, je provozovatel oprávněn účtovat hostovi smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ takového porušení. Pokud je způsobena tímto porušením škoda, provozovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat tuto škodu v plné výši. Hosté mohou kouřit pouze na venkovní terase ve druhém patře budovy.
 • Užívání zařízení penzionu je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami, přenosnými parazity apod.
 • Host užívá pokoj po dobu, kterou si sjednal ve smlouvě o ubytování. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, nástup na ubytování je od 15 hodin.
 • Poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 11 hodin. Pokud to provoz penzionu dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje. Pokud zákazník nevyklidí pokoj do určeného času, provozovatel je oprávněn si účtovat částku za celý následující den. Pokoj je považován za vyklizený, jakmile zákazník vyklidí všechny své věci z pokoje a zanechá klíč v trezoru vedle vchodových dveří do pokoje nebo je odevzdá určenému personálu. Ztracené, odcizené či nevrácené klíče budou účtovány poplatkem 500 Kč.
 • V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 • Zákazník může na pokoji přijímat návštěvy mezi 8 a 22 hodinou. Hosté, kteří zde hodlají přenocovat, se musí nahlásit zodpovědnému personálu.
 • V pokoji nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení a vybavení nebo provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. vařiče, toustovače apod.), ale pouze spotřebiče z výbavy penzionu. Výjimkou jsou holicí a masážní strojky, kulmy a nabíječky. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 • Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, vypnout elektrické spotřebiče včetně osvětlení, uzavřít okna a zamknout pokoj.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu stejně jako za škodu jimi způsobenou.
 • Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
 • Penzion neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu, za škodu na odložených věcech.
 • Provozovatel neodpovídá za krádež a/či poškození motorových vozidel zanechaných na veřejných parkovištích rezervovaných pod jeho jménem.
 1. Zrušení pobytu

8.1. Zrušení pobytu (tzv. "storno pobytu"), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou zasláním na e-mail pensionujezu@seznam.cz. Pokud klient objednal pobyt skrze našeho obchodního partnera, zrušení pobytu musí být učiněno stejným způsobem, jinak nemusí být považováno za platně učiněné.

8.2. Klient může mít nárok na částečné nebo úplné prominutí storno poplatku, pokud o zrušení poplatku vyrozumí provozovatele v dostatečném předstihu. Délka této doby se liší v závislosti na sezóně. Aktuálně platné storno podmínky budou klientovi sděleny v rámci rezervační smlouvy. Obecně mohou být rezervace bezplatně zrušeny v průběhu 48 hodin počítaných od poledne dne, v němž byla učiněna rezervace.

8.3. Právo na využití ubytování v penzionu je přenosné na jiné osoby bez dalších poplatků. Na tyto osoby se obdobně použijí práva a povinnosti obsažené v ubytovací smlouvě.

 1. Vyloučení klienta z pobytu

Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně nebo fyzicky napadá zástupce provozovatele nebo ostatní klienty, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva provozovatele, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

 1. Odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny;
 • nedodržení rezervovaného termínu;
 • závažné porušení ubytovacího řádu;
 • neposkytnutí úplných a pravdivých údajů vyžadovaných ke splnění zákonné povinnosti poskytovatele.
 1. Změny dohodnutých služeb

11.1. Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. "vyšší moci"se strany zavazují v dobré víře jednat o rozumném řešení pro obě strany. Provozovatel může částečně nebo úplně vrátit již uhrazené platby anebo nabídnout nebo klientovi nabídnout poukaz na srovnatelné služby ve stejné hodnotě v budoucnu.

11.2. Provozovatel má právo jednostranně ukončit smlouvu o ubytování s ohledem na jeho provozní nebo sezónní důvody. V takovém případě bude klient bez zbytečného odkladu vyrozuměn o zrušení smlouvy o ubytování a veškeré platby mu budou vráceny do pěti pracovních dní. Klientovi v takovém případě vzniká právo na přednostní výběr ubytování v penzionu v budoucnu, a to za stejnou cenu. Pokud by měla být cena ubytování v budoucím termínu nižší, použije se ta.

11.3. Při závažných změnách smlouvy – změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10 % – je provozovatel povinen klientovi takovou okolnost sdělit bez zbytečného odkladu. V případě uvedených závažných změn má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy do začátku pobytu, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

 1. Reklamační řízení

12.1. V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u zástupce poskytovatele služeb v době pobytu, v místě konání pobytu nejlépe při nástupu ubytování a využívání služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán jak klientem, tak provozovatelem.

12.2. Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany provozovatele a klienta možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých nároků, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují okolnosti, které vznikly klientovým zaviněním anebo spoluzaviněním.

12.3. Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

12.4. Stížnosti a připomínky klienta, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi klientem a poskytovatelem vyřizuje poskytovatel, stížnosti může klient uplatnit na adrese pensionujezu@seznam.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Klienti se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky, spotřebitel má právo i na mimosoudní řešení, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 1. Závěrečná ustanovení

13.1. V případě právního sporu s cizím prvkem strany tímto volí české právo jako právo rozhodné. Příslušnými k řešení jsou české soudy.

13.2. Všechny právní vztahy mezi stranami se řídí českým právem. Vylučují se všechna ujednání, která by stanovila jinak.

13.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách provozovatele a mohou být průběžně upravovány. Tato verze je platná od 13.3.2024.

13.4. Vyhotovení ubytovací smlouvy mezi klientem a provozovatelem bude archivována po dobu 5 let.